LJN: BV8196, Sector kanton Rechtbank Middelburg 25 juli 2011 | Twee VvE’s in totaal bestaande uit 4 appartementen van twee eigenaars hebben geen bestuurder die door de vergaderingen benoemd is. Wel is één van de eigenaars  belast met VvE taken, die hij met medeweten en instemming van de ander verricht. Er onstaat een geschil over de verzekeringspremie en verenigingsbijdragen. De ene eigenaar vordert namens de VvE’s een veroordeling van de ander tot nakoming van die beweerde VvE verplichtingen. De gedaagde eigenaar beroept zich met succes op de ontbrekende vertegenwoordigingsbevoegdheid van de eisende partij: de andere eigenaar is nooit als bestuurder benoemd en bovendien ontbreekt de procesvolmacht die op grond van artikel 41 lid 4 van het toepasselijk MR 1992 vereist is.

De sector kanton oordeelt, dat niet weersproken is en mitsdien vast staat dat er geen machtiging is van de algemene vergadering van leden van de beide VvE’s om een rechtsvordering in te stellen. De conclusie is dat de VvE’s niet rechtsgeldig in het geding zijn verschenen doordat de eisende eigenaar niet bevoegd was om opdracht te geven tot het voeren van een geding. Daarom zullen de vorderingen niet ontvankelijk worden verklaard door de sector kanton.

Deze uitspraak is in overeenstemming met LJN: BQ8703, Gerechtshof Leeuwarden 21-06-2011, eveneens met commentaar op VvERecht.nl.

In de hier besproken uitspraak laat de sector kanton zich vervolgens uit over de vraag of de vvE’s wel in de proceskosten kunnen worden veroordeeld. Immers, in dat geval zou de gedaagde via diens breukdeel alsnog in die kosten bijdragen. De sector kanton is van oordeel, dat het onder deze omstandigheden het niet juist zou zijn om de VvE’s zelf in de proceskosten te veroordelen. Op basis van art. 245 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-vordering zal ofwel  de eisende eigenaar, als de opdrachtgever van het geding, ofwel diens advocaat persoonlijk als de gemachtigde van de VvE’s worden veroordeeld in de proceskosten. Gelet op art. 245, lid 2, Rv. zullen beiden in de gelegenheid worden gesteld hun standpunt hierover naar voren te brengen.

 Klik hier voor de volledige uitspraak.