Een wijziging splitsing is doorgaans een bewerkelijke exercitie die de VvE niet vaak wenst te herhalen. Dat komt met name doordat – in beginsel – de medewerking van alle eigenaars is benodigd. Artikel 5:139, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek biedt ook de mogelijkheid om met een meerderheid van 4/5e van het totale aantal stemmen de splitsing te wijzigen. Indien een dergelijk besluit met de vereiste meerderheid is genomen, is het bestuur bevoegd de wijziging splitsing door te voeren. Let op: de eigenaars hebben gedurende drie maanden de tijd om vernietiging van het besluit te vorderen, zodat het niet aan te raden is om het besluit binnen die termijn ten uitvoer te brengen. In alle gevallen is toestemming vereist van ondermeer hypotheekhouders, beslagleggers, partijen die een rechthebbende zijn bij een erfdienstbaarheid en van eventuele grondeigenaars (bij erfpacht of opstal). De voorbereiding is daardoor bewerkelijk, niet enkel in juridisch optiek. Ook fiscale aspecten kunnen een rol spelen, met name bij wijziging van de eigendomsverhoudingen (de breukdelen) in het gebouw. Laat u zich bij de wijziging van een splitsing in appartementsrechten in een vroegtijdig stadium bijstaan door een in splitsingen gespecialiseerde notaris.

Deze modelakte van ‘wijziging splitsing’ gaat ervan uit dat er sprake is van een wijziging door de gezamenlijke appartementseigenaars, derhalve niet van een wijziging door het bestuur van de VvE op basis van een vergaderingsbesluit. De akte is gebaseerd op de modelakte van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), bewerkt en toegelicht door mr. H.H. Harleman, notaris te Amsterdam.

Klik hier voor het model akte van wijziging splitsing

Mr. Hugo H. Harleman is notaris te Amsterdam. Hij actief in het vastgoednotariaat bij Hartman LMH.