De VvE die zich geconfronteerd ziet met niet betaalde verenigingsbijdragen zal uiteindelijk de gang naar de rechter moeten maken. Elke procedure begint met een dagvaarding. De model dagvaarding die hier gepubliceerd is, kan dienen als begin van uitvoering. De gebruiker wordt er nadrukkelijk op gewezen, dat de feiten en omstandigheden van het geval met zich kunnen brengen dat dit model slechts gedeeltelijk of in het geheel niet geschikt is om te gebruiken.

De eisen die de wet stelt aan een dagvaarding zijn onder meer te vinden de artikelen 45 en 111 Rv. Het schenden van deze voorschriften kan nietigheid van de dagvaarding met zich meebrengen. Ook dient ondeer meer vastgesteld te worden welke rechter absoluut en relatief bevoegd is om van de zaak kennis te nemen, dient de minimale dagvaardingstermijn in acht genomen te worden en moet tegen een zittingsdag en -tijdstip van de betreffende rechter worden gedagvaard. Het is daarom aan te bevelen, rechtskundige bijstand in te schakelen bij het aanhangig maken van procedures. Niet allen voor het uitbrengen van de dagvaarding, maar ook voor het verdere verloop van de procedure kan dat wenselijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de noodzaak de dagvaarding tijdig bij de rechter aan te brengen en tijdig de griffierechten te betalen.

In de VvE  praktijk komt het voorts regelmatig voor, dat appartementseigenaren hun VvE bijdragen niet betalen uit onvrede met de gang van zaken in de VvE. Die verweren hebben doorgaans weinig kans van slagen. De wet biedt bijzondere rechtsgangen aan appartementseigenaren die besluiten van de VvE ter discussie willen stellen, zoals het verzoek om vernietiging artikel 5:130 BW. Die procedure is met een aantal waarborgen voor de VvE en haar leden omkleed: zo geldt er een termijn voor indiening van het verzoek van een maand en worden alle appartementsgerechtigden opgeroepen om te worden gehoord naast de VvE. De appartementseigenaar die van een dergelijke mogelijkeid geen gebruik heeft gemaakt, kan dat niet alsnog verkapt doen bij wege van verweer tegen opeisbare servicekostenverplichtingen. Daarnaast kan het modelreglement een beroep op opschorting of verrekening uitsluiten. Het is van belang om de rechter daarvan op de hoogte te stellen in reactie op dergelijke verweren. Wel is het mogelijk, dat de gedaagde partij bij wege van verweer zich beroept op de nietigheid van het besluit tot vaststelling van de begroting respectievelijk jaarrekening, onder meer door daarvoor een reconventionele vordering in te stellen.

De model dagvaarding gaat uit van een geldvordering op één gedaagde. Het is echter mogelijk tegen meerdere gedaagden tegelijk op te treden of tegen een gedaagde meerdere vorderingen in te stellen.  Controleer steeds in het openbaar register wie de eigenaren zijn en dagvaard ze allemaal. Houd er tenslotte rekening mee, dat de vorderingen van de VvE in de regel na 5 jaar verjaren, zodat de gerechtelijke invordering voor oudere vorderingen niet mogelijk is.

In de model dagvaarding is op diverse plaatsen een toelichting gegeven.

Klik hier voor de model dagvaarding voor incasso van VvE bijdragen

mr. Richard P.M. de Laat is advocaat te Utrecht bij De Advocaten van Van Riet waar hij als partner verbonden is aan de sectie vastgoed.