Op grond van de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Hilversum: EA10-161, 23-11-2010 schreef ik eerder een bijdrage op VvERecht.nl  over de kosten voor VvE-barbecues en nieuwjaarsrecepties. Mijn advies was deze ‘gezelligheidskosten’ niet uit de kas van de VvE te betalen. In reactie daarop werd ik verwezen naar twee uitspraken, waarin de kantonrechter een andere mening is toegedaan (Rechtbank Haarlem, sector kanton, locatie Haarlem, 387705ALVERZ08-1847, 3-10-2008 en Rechtbank Almelo, sector kanton, locatie Enschede, 412720EJVERZ12-5146, 24-9-2012). Hoe zit het nu?

Modelreglementen

Omdat de uitspraken elkaar tegenspreken zullen we de argumentatie nader bekijken. Een belangrijke rol speelt hier artikel 3 van de modelreglementen 92 en ’83 (art.17 ’73, art.9 lid 1 2006). In dit artikel wordt een opsomming gegeven van de kosten die voor de gezamenlijke eigenaars zijn. Onder het laatste punt wordt genoemd: “alle overige schulden en kosten, gemaakt in het belang van de gezamenlijke eigenaars als zodanig”.  Sommigen zijn van mening dat dit punt alle andere kosten betreft , anderen zijn van oordeel dat het genoemde punt zaken betreft die in het rijtje van in het artikel opgesomde kosten moeten passen, dus kosten aan of voor het gebouw. Bovendien kunnen we kijken naar artikel 30 lid 1 van modelreglement ‘92 en ’83 (29 lid 3 ’73 en 42 lid 3 2006) waarin het doel van de VvE wordt omschreven: de vereniging heeft ten doel het ‘behartigen van de gezamenlijke belangen van de eigenaars’. Ook hierover kunnen de meningen verschillen.

Uitspraak Haarlem

De beschikking van de kantonrechter in Haarlem van oktober 2008 betreft een nieuwjaarsbijeenkomst. De rechter is kort maar krachtig. Hij bekijkt hoe het besluit tot voldoening van de kosten van de festiviteit tot stand gekomen is. Nadat er op de vergadering van de VvE is gediscussieerd over het feit of de kosten voor de bijeenkomst uit de gelden van de VvE betaald mogen worden, heeft 2/3 van de stemmen besloten dat de kosten van de Nieuwjaars borrel in hun gezamenlijk belang voortaan ten laste van de verenigingskas komen. Hierdoor is volgens de kantonrechter geen strijd met artikel 3 van het modelreglement. Hij concludeert dat het besluit op democratische wijze tot stand is gekomen met inachtneming van de geldende regels en dus niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

Uitspraak Enschede

Ook in de beschikking van de kantonrechter in Enschede van september 2012 is bepaald dat de kosten door de VvE betaald mogen worden. Hij komt gedeeltelijk op grond van andere overwegingen tot dezelfde conclusie. Deze rechter is van mening dat van een jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst niet gezegd kan worden dat dit niet in het belang van de gezamenlijke eigenaars is. Dus kunnen de kosten gebracht worden onder artikel 3 van het splitsingsreglement. Hij vindt ook dat de VvE in alle redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Hierbij speelt een rol dat de protesterende eigenaar wel het belang van de borrel onderschrijft, maar alleen bezwaar heeft tegen de wijze van bekostiging. De VvE voert aan dat als de eigenaars afzonderlijk moeten betalen de borrel een stille dood zal sterven. De kantonrechter acht dit niet denkbeeldig en vindt het uitvallen van de festiviteit niet in het belang van de gezamenlijke eigenaars. Hij concludeert verder dat het besluit op democratische wijze met zeer ruime meerderheid genomen is en acht het ook daarom niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Het verzoek tot vernietiging wordt dan ook afgewezen.

Gezamenlijke belangen

In de laatste twee uitspraken wordt niets vermeld over het doel van de VvE in tegenstelling tot de eerste uitspraak. Mede daardoor is de uitkomst anders. De discussie in de uitspraken van 2008 en 2012 gaat uitsluitend over de kosten die gemaakt zijn in het belang van de gezamenlijke eigenaars. Degenen die vóór het houden van een gezelligheidsactiviteit zijn, zullen op grond van verschillende redenen – onder andere om de goede verstandhouding te bevorderen – zeggen dat dit behoort tot gezamenlijke belangen. Degenen die tegen zijn zullen aanvoeren dat deze evenementen er niet bij horen omdat het niets bijdraagt aan het beheer van het gebouw en/of de organisatie van de VvE en niet valt onder het doel van de VvE. Voor de procedure is het van belang welke gronden partijen aandragen. Zowel voor- als tegenstanders kunnen verwijzen naar uitspraken van kantonrechters. Het gevolg hiervan is, dat als een procedure aangaande dit onderwerp aangespannen wordt, de uitkomst vooralsnog onzeker blijft.

Of toch een apart potje?

Zou het de organisatie van de activiteiten echt schaden als er van tevoren een apart potje gevormd moet worden waaraan ieder per persoon meebetaalt? Redelijk toch, het geld is (grotendeels) bedoeld voor consumpties. Op deze manier wordt ook iemand die niet kan of wil komen niet verplicht toch bij te dragen. Bovendien voorkomt u dat een eigenaar naar de rechter stapt!