Disclaimer/Copyright

De informatie op VvERecht.nl met zorg is samengesteld en geselecteerd. Stichting VvERecht.nl, de initiatiefnemer, redactie en andere betrokkenen bij VvERecht.nl zijn op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de gevolgen van mogelijk onjuiste of door tijdsverloop achterhaalde informatie welke op VvERecht.nl te vinden is of voor het gebruik van VvERecht.nl in het algemeen. Aan de op VvERecht.nl aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteurs die items, zoals artikelen, noten bij rechtelijke uitspraken, actualiteiten, begripsomschrijvingen, beelden of voorbeelden, aanbieden voor publicatie op VvERecht.nl behouden zelf alle (auteurs-)rechten op deze items en kunnen deze zelf naar eigen believen ook in andere media ter publicatie verspreiden. Met het plaatsen van een item op VvERecht.nl verleent de auteur aan VvERecht.nl onbeperkt toestemming om het item op VvERecht.nl te publiceren. De auteur staat jegens VvERecht.nl de redactie, de auteurs, de initiatiefnemer en andere betrokkenen bij VvERecht.nl in voor diens bevoegdheid het item aan te bieden en vrijwaart hen van claims van derden. De redactie behoudt zich het recht voor om aangeleverde items te weigeren, aan te passen of te verwijderen.

Alle rechten op VvERecht.nl worden voorbehouden door Stichting VvERecht.nl. Tevens worden voor de op VvERecht.nl geplaatste items alle rechten ten gunste van de auteursrechthebbenden voorbehouden. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden is het niet toegestaan (delen van) VvERecht.nl of (delen van) daarop aanwezige items op enigerlei wijze te reproduceren, te publiceren, te wijzigen, te verveelvoudigen, te bundelen of anderszins openbaar te maken, daarvan uitgezonderd RSS mits niet meer dan de eerste drie volzinnen getoond worden en daarna rechtsreeks wordt doorverwezen naar het item op VvERecht.nl.

VvERecht.nl is een initiatief van mr. Richard P.M. de Laat en mr. Dennis Reijnders, beiden advocaat te Utrecht bij De Advocaten van Van Riet B.V. Samen hebben zij VvERecht.nl ontwikkeld. Alle rechten op VvERecht.nl zijn door de initiatiefnemer geheel belangeloos ingebracht in Stichting VvERecht.nl.