LJN: BV8885 Hof ‘s-Hertogenbosch, 14 maart 2012. In de procedure in eerste aanleg, de procedure die aan deze uitspraak vooraf ging, is door de VvE jegens de appartementseigenaar aan de kantonrechter een vervangende machtiging verzocht op grond van artikel 5:121 BW.

Korte toelichting procedure ex artikel 5: 121 BW

Wanneer wordt nu een dergelijke procedure gevoerd? Deze procedure wordt gevoerd indien er recht en belang is bij het uitvoeren van een handeling, voor welke handeling de toestemming of medewerking van een of meerdere appartementseigenaars, de Vereniging van Eigenaars of haar organen is vereist en deze niet is gegeven of verleend, welke noodzakelijke toestemming of medewerking in beginsel moet blijken uit het toepasselijk reglement van splitsing. In dat geval kan een procedure worden gevoerd om die noodzakelijke medewerking te doen vervangen door een vervangende machtiging van de bevoegde kantonrechter. Voordeel van deze procedure is dat bij toewijzing daarvan, de noodzakelijke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en de kantonrechter even zeer kan vaststellen door wie en zo nodig in welke verhouding wordt bijgedragen in de kosten van de uitvoering van die werkzaamheden. Voorwaarde is dan dat de noodzakelijke medewerking is geweigerd zonder redelijke grond dan wel degene die de medewerking moet verlenen zich niet heeft verklaard.

Uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch van 14 maart 2012
In de procedure, die aan deze hoger beroep procedure vooraf ging, heeft de kantonrechter, op verzoek van de VvE aan de VvE de gewenste vervangende machtiging tot het verkrijgen van toegang tot het privé – gedeelte van een appartementseigenaar verleend. Vervolgens heeft de appartementseigenaar hoger beroep ingesteld tegen die uitspraak. Op 14 maart 2012 heeft het Hof ‘s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan in hoger beroep.

Feiten
De feiten waar de uitsprak vanuit ging waren als volgt. De elektronica die de ventilatiesystemen van het appartementencomplex aanstuurt is geplaatst in de opslagruimte van een appartementseigenaar. Dit is een kastje van 50 bij 50 cm. Vanuit dit kastje loopt een snoer door de muur naar de algemene ruimte alwaar de stekker van het snoer in een stopcontact wordt geplaatst om de elektronica van stroom te voorzien. Op enig moment is de stekker uit het stopcontact gehaald en is de stekker met snoer terug geduwd in de opslagruimte van de appartementseigenaar. De appartementseigenaar weigert nu zijn medewerking te verlenen om het ventilatiesysteem weer aan te laten sluiten. Hierdoor functioneren ventilatiesystemen van het appartementencomplex niet.

Rechtsgrond
Het betreft een noodzakelijk te verrichten handeling aan een gemeenschappelijke installatie, welke installatie is geïnstalleerd in het privé – gedeelte van een van appartementeigenaren. Uit deze uitspraak blijkt de inhoud van het toepasselijk reglement van splitsing niet.

Welke regels gelden daartoe in het algemeen? Uitgangspunt in deze is de algemene regel zoals deze ook is verwoord in artikel 28  MR 2006:

(…)
2. Iedere eigenaar en gebruiker dient er voor zorg te dragen dat de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken die zich in zijn privé gedeelte bevinden te allen tijde goed bereikbaar zijn.
3. Indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot een ander privé gedeelte of met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of de gemeenschappelijke zaken, de toegang tot of het gebruik van een privé gedeelte naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is, is iedere desbetreffende eigenaar en gebruiker verplicht hiertoe zijn toestemming en medewerking te verlenen. Eventuele schade die hieruit voortvloeit, wordt door de eigenaar van het andere appartementsrecht respectievelijk de vereniging vergoed.
(…)

Vanzelfsprekend kan voor deze VvE een ander reglement van toepassing zijn dan wel kan daarvan zijn afgeweken of kan dit zijn aangevuld in de toepasselijke akte van splitsing. Een soortgelijke regeling als in 2006 is ook opgenomen in modelreglementen van 1973, 1983 en 1992.

Bespreken van de overwegingen van het Hof
In onderhavige zaak lijkt echter de algemene regel te zijn gevolgd; zowel kantonrechter als het Hof oordelen dat het geen overbodige installatie betreft en de VvE een alleszins gerechtvaardigd belang heeft het systeem in werking te willen stellen en dit verlangen alleen kan worden uitgevoerd door toegang tot het privé – gedeelte van de appartementseigenaar te verkrijgen. Nu die eigenaar dat heeft geweigerd, heeft die eigenaar zonder redelijke grond geweigerd.

Dit geldt voor het aansluiten op de elektriciteit doch even zeer geldt dit voor het uit te voeren onderhoud. De eigenaar heeft geen zwaarwichtig belang naar voren gebracht waaruit zou blijken dat zijn belangen zwaarder zouden moeten wegen dan de belangen van de VvE. De kantonrechter had de machtiging voor een periode van 5 jaar verleend. Het Hof heeft geoordeeld dat dit een juist oordeel is, nu het redelijk is dat de VvE niet voor elke handeling zich opnieuw tot de rechter zou moeten wenden, om de werkzaamheden uit te voeren. Wel heeft het Hof de vervangende machtiging genuanceerd door daar nader geformuleerde voorwaarden aan te verbinden. Hierbij zijn nadere regels gesteld ter zake wie de ruimte mag betreden en binnen welke termijn de komst moet worden aangekondigd. Dit kan verder in de uitspraak worden nagelezen.

De kosten van de uit te voeren werkzaamheden zullen voor rekening en risico van de VvE komen; dit is anders voor eventuele kosten die gemaakt moeten worden om toegang tot de ruimte te krijgen, die komen voor rekening van de appartementseigenaar. Een uitspraak die naar mijn mening van een juiste uitleg van de vervangende machtiging ex artikel 5:121 BW uitgaat.

Klik hier voor de volledige uitspraak