Over het plaatsen van schotelantennes is veel jurisprudentie. Menige eigenaar heeft geprobeerd toestemming te krijgen voor het plaatsen ervan aan de gevel van het appartementengebouw of op het hekwerk van zijn balkon. Als het tot een gerechtelijke procedure kwam werd regelmatig op grond van artikel 10 EVRM de eigenaar in het gelijk gesteld. Maar het kan ook anders uitpakken!

Verzoek eigenaar

Enkele weken geleden kregen wij het verzoek van een VvE om een verweerschrift voor de kantonrechter op te stellen. Eén van de eigenaren had de VvE toestemming gevraagd voor het ophangen van een schotelantenne aan de voorzijde van het gebouw. Het appartementencomplex heeft een mooi strak vormgegeven buitengevel, waaraan geen enkele ontsiering waar te nemen is. Verschillende eigenaren zijn hier komen wonen vanwege de statige uitstraling, die ervan uitgaat. De vergadering besloot de eigenaar geen toestemming te geven.

Splitsingsakte en huishoudelijk reglement en andere argumenten van de VvE
Bij dit besluit werden zij gesterkt door het feit, dat artikel 13 van het splitsingsreglement aangeeft dat het plaatsen van schotelantennes uitsluitend toegestaan is met toestemming van de vergadering of volgens regels te bepalen in het huishoudelijk reglement. De uitwerking van dit artikel is in artikel 29 van hun huishoudelijk reglement opgenomen. Daarin is namelijk bepaald dat het verboden is schotelantennes aan de gevel te bevestigen. De VvE wil niet van deze regelgeving afwijken. Zij vindt dat eigenaren mogen verwachten te krijgen wat ze op grond van de splitsingsakte dachten te kopen.

EVRM artikel 10
Haaks hierop staat artikel 10 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens. Volgens dit artikel heeft een ieder recht op vrije nieuwsgaring. In de jurisprudentie is reeds bepaald, dat het niet van belang is of het gaat om zakelijke belangen of slechts om amusement. De rechter moet een belangenafweging maken of in dit geval het besluit van de VvE in de gegeven omstandigheden en gelet op de tussen partijen geldende privaatrechtelijke verhouding, een gerechtvaardigde inbreuk op het grondrecht op vrije nieuwsgaring ex artikel 10 lid 2 EVRM vormt.

Verzoeker
De eigenaar, die evenals zijn vrouw van Turkse afkomst is, heeft de wens een groot aantal specifieke Turkse zenders te ontvangen. Aangezien hij een abonnement heeft bij een aanbieder van kabel tv, dat het mogelijk maakt naar slechts zeven van de gewenste zenders te kijken, vindt hij dat hij, gezien zijn recht op vrije nieuwsgaring, onterecht verstoken is van een groot aantal andere zenders. Hij kan deze wel ontvangen met een schotelantenne. Voorheen had hij – en misschien heeft hij die nog – een schotelantenne, die los in een inpandige serre stond. Om de zenders te kunnen ontvangen moesten de ramen opengezet worden. Nu de eigenaar gepensioneerd is willen hij en zijn vrouw vaak naar de Turkse zenders kijken en vinden zij dit geen goede optie meer. Hij stuurde een verzoekschrift naar de kantonrechter ter vernietiging van het besluit van de vergadering.

Verweerschrift
Op verzoek van de VvE stelden we een verweerschrift op. Behalve de reeds genoemde argumenten is daarin ook aangevoerd, dat de desbetreffende eigenaar via het internet alle verlangde programma’s op zijn tv kan bekijken. In een productie bij het verweerschrift zijn de relevante websites vermeld. Voorts is erop gewezen, dat aangezien er meer mensen van buitenlandse afkomst in het complex wonen er mogelijk sprake van precedentwerking zal zijn. Ook wordt vermeld, dat de gevel beschadigd zal worden omdat er gaten in geboord moeten worden. Tenslotte wordt nog toegevoegd, dat het aanbrengen van schotelantennes aan de gevel in casu dusdanig opvallend en ontsierend zal zijn, dat er naar verwachting sprake zal zijn van waardevermindering van de appartementsrechten.

Beschikking Kantonrechter
De kantonrechter, geleid door de geldende jurisprudentie, weegt de verschillende belangen tegen elkaar af. Op het recht van vrije nieuwsgaring wordt slechts een geringe inbreuk gemaakt aldus de rechter, omdat slechts de wijze van ontvangst in het geding is: via de schotelantenne (in de serre met het raam open) en via het kabel-tv abonnement in combinatie met het internet of via een schotelantenne aan de buitenkant van het gebouw.

Alle argumenten van de VvE worden door de rechter relevant geacht. De meeste waarde wordt toegekend aan vermindering van het woonplezier door aantasting van de esthetica van de gevel, het feit dat men op grond van de vastgelegde regels kon verwachten verschoond te blijven ven dergelijke ontsieringen van het gebouw en de precedentwerking. Minder zwaarwegend, maar niet zonder belang, wordt geacht het feit, dat de gevel beschadigd wordt en de waardevermindering in geval van verkoop. De rechter komt uiteindelijk tot de conclusie, dat de belangen van de VvE zwaarder wegen dan de belangen van de eigenaar.

’t Kan verkeren
Hoewel er menige uitspraak is waarin zoveel belang aan het EVRM grondrecht gehecht wordt dat de belangen van de VvE nauwelijks aandacht krijgen, nu eens een uitspraak die een andere wending neemt. Met het toenemend aantal online uitzendingen dat ook op tv bekeken kan worden en de voortdurende verbetering van de kwaliteit daarvan, mogen we verwachten dat de rechtspraak weer meer de belangen van de VvE honoreert.

Naar aanleiding van: Rechtbank Rotterdam, Sector Kanton, zaaknummer: 1347148 VZ VERZ 12-3770, 18-7-2012 (LJN BX 8432)

mr. Nicolette Smeenk was van 2003 tot 2014 hoofd juridische zaken bij VvE Belang, belangenorganisatie voor verenigingen van eigenaars en appartementseigenaren.