Rechtbank Noord-Holland | 12 februari 2013 | ECLI:NL:RBNHO:2013:CA1152

Niet alle eigenaars zullen het altijd met de besluiten die in de vergadering genomen worden eens zijn. Er is nu eenmaal vaste regelgeving die de totstandkoming van besluiten regelt. Het heeft geen zin door onbehoorlijk gedrag de orde van de vergadering te verstoren om je zin door te drijven. Het kan zelfs tot verwijdering uit de vergadering leiden!

In februari van dit jaar vergadert een VvE over een aantal zaken. Aangezien de vergaderingen wel vaker wat rumoerig verlopen spreekt de dagvoorzitter aan het begin van de avond met de zaal af dat de leden elkaar met respect dienen te behandelen in woord en geschrift en dat als een lid zich hier niet aan zal houden hij de vergadering zal dienen te verlaten. Verder wordt afgesproken – de meerderheid van stemmen is voor – dat vanwege de volle agenda geen nieuwe punten zullen worden toegevoegd.

De gemachtigde van vier eigenaars wordt boos omdat hij zijn agendapunt: “nieuwe jaarcijfers die aan wettelijke eisen voldoen” nu niet aan de orde kan stellen. Hij kwalificeert daarbij het jaarverslag als “een vod”. De voorzitter attendeert hem erop, dat zijn woordkeuze respectloos is. De man blijft echter volharden in zijn taalgebruik. Vervolgens raken de gemoederen zo verhit dat de voorzitter de herrieshopper beveelt de zaal te verlaten. Als hij dat weigert wordt hij onder protest naar buiten geleid.

Het viertal eigenaars, dat hij vertegenwoordigde, wil alle genomen besluiten waarmee ze het niet eens zijn bij de kantonrechter laten vernietigen. Het betreft verschillende zaken en maar liefst 10 besluiten. En het is niet de eerste keer dat partijen bij de rechtbank komen. Deze VvE is ook al eerder bij de rechtbank geweest. De rechter wijst er in zijn vonnis dan ook op dat de weg naar de kantonrechter niet bedoeld is om alle besluiten waar verzoekers het niet mee eens zijn, en die zij gezien de stemverhoudingen binnen de VvE niet kunnen tegen houden, alsnog aan te vechten. Dit komt in strijd met redelijkheid en billijkheid en creëert een onwerkbare situatie voor het bestuur en de VvE.

Eén van de besluiten die de vier eigenaars willen vernietigen is de uitzetting uit de vergadering van hun gemachtigde. De kantonrechter heeft geen aanleiding gezien om te concluderen, dat de ordemaatregel – verwijdering uit de vergadering – in de gegeven omstandigheden onrechtmatig was of in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Allereerst omdat aan het begin van de vergadering een aantal spelregels is besproken en tevens is aangekondigd welke maatregel zal volgen wanneer men zich hier niet aan zou houden. En voorts omdat de gemachtigde zich niet heeft geconformeerd aan het besluit dat geen nieuwe agendapunten zouden worden toegevoegd. Bovendien is hij niet bereid gebleken om een woordkeuze, die door het bestuur als respectloos wordt ervaren, aan te passen. De rechter concludeert voorts dat de besluiten rechtsgeldig zijn genomen en dat er geen sprake is van onrechtmatigheid of strijd met redelijkheid en billijkheid. Het verzoek wordt dus afgewezen.

Ook de andere verzoeken falen of worden afgewezen. Het feit, dat de kritische kanttekeningen die verzoekers hadden willen plaatsen, niet op de vergadering aan de orde zijn geweest, komt gezien de terechte uitzetting uit de vergadering voor risico van de verzoekers. Het argument dat verschillende besluiten niet genomen zouden zijn als de uitgezette gemachtigde daar zijn zegje in had kunnen doen snijdt dus volgens de rechter geen hout. Hij oordeelt dat de persoon in kwestie het aan zichzelf te danken heeft, dat hij verder niet meer zijn mening heeft kunnen verkondigen. Aangaande de kostenverdeling wordt bepaald, dat de verzoekers alle kosten dragen dus ook de kosten van de tegenpartij. In casu waren die – gelukkig voor de verzoekers – nihil.

Uit deze uitspraak mag u niet concluderen dat u iedere persoon, die lastig is in de vergadering zonder meer mag verwijderen. Immers niet één geval is precies hetzelfde en deze uitspraak geeft geen garantie voor andere gevallen. Toch is het goed, dat een rechter zich hierover eens uitgesproken heeft . De uitspraak kan als aangehaalde jurisprudentie wellicht ook voor VvE’s preventief nuttig zijn.

Volledige uitspraak: Rechtbank Noord-Holland | 12 februari 2013 | ECLI:NL:RBNHO:2013:CA1152

mr. Nicolette Smeenk was van 2003 tot 2014 hoofd juridische zaken bij VvE Belang, belangenorganisatie voor verenigingen van eigenaars en appartementseigenaren.