Doel van de WSNP:
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft als doel om particulieren die zeer problematische schulden hebben de mogelijkheid te bieden na het voldoen van een voor hun maximale aflossing en verplichtingen die hieruit voortvloeien met een schone lei te beginnen. Dit traject duurt in principe 3 jaar.

Belang van de WSNP:
Bij de WSNP staat zowel het belang van de (gezamenlijke) schuldeisers waaronder de VVE voorop, maar ook het herstel van het budget van de particulier. Een van de doelen van de WSNP zijn het verlossen van de particulier van zijn/haar oude schulden.

Fase voor WSNP:
Alvorens een persoon toe kan treden tot de WSNP dient een verplichte voorfase, het minnelijke traject bewandeld te zijn. Het minnelijke traject loopt bijvoorbeeld via een gemeentelijke kredietbank. Lukt het niet om in het minnelijke schuld hulpverleningstraject tot een regeling te komen met de schuldeisers dan kan een verzoek tot de wettelijke schuldsanering ingediend worden bij de rechtbank. De rechter beslist alsdan of de eigenaar/ debiteur toegelaten wordt tot de WSNP.

Rente:
Met ingang van de dag dat de WSNP wordt uitgesproken is geen rente meer verschuldigd door de debiteur. Over de vanaf WSNP te verschijnen bijdragen wel.

Bewindvoerder:
Indien de rechtbank de WSNP uitspreekt over een eigenaar/ debiteur, wordt tevens een bewindvoerder benoemd, die o.a. als taak heeft alle schulden, het vermogen, de inkomsten en uitgaven te inventariseren. De bewindvoerder houdt verder toezicht op de eigenaar/debiteur of deze zijn verplichtingen nakomt en beheert de boedel. De boedel omvat alle schulden die onder de WSNP vallen en het door de bewindvoerder te gelde gemaakte actief.

Verplichtingen particulier:
Een particulier moet gedurende een vastgestelde termijn rondkomen van ongeveer 95% van de bijstandsnorm. De rest van het inkomen dient hij/zij af te dragen aan de boedel. Hij/zij dient zich keurig aan zijn afdrachtverplichting te houden en dient geen verwijtbare nieuwe schulden te maken, voor de VVE betekent dit dat de periodieke bijdragen vanaf de datum schuldsanering gewoon moeten worden voldaan, alsdan kan hij/zij na de WSNP met een schone lei verder.

Wat betekent WSNP concreet voor de VVE

  1. De vordering tot en met de dag van toelating tot de WSNP zal aan de bewindvoerder doorgegeven worden. Dit betreft de achterstand in periodieke bijdragen inclusief rente en buitengerechtelijke kosten en eventueel gemaakte proceskosten en kosten van de deurwaarder;
  2. De rente is debiteur met ingang van de dag dat de WSNP is uitgesproken over de vordering niet meer verschuldigd;
  3. Mogelijkheden tot incasseren van de vordering vervallen. Eventueel gelegde beslagen (zoals b.v. loonbeslag) vervallen op de dag van de uitspraak toetreding WSNP;
  4. De bewindvoerder zal in beginsel de vordering noteren op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers en zal de regeling (o.a. afdrachtverplichting) welke debiteur dient na te komen controleren. Debiteur dient gedurende een vastgestelde termijn rond te komen van ongeveer 95% van de bijstandsvorm;
  5. Debiteur dient de periodieke bijdragen die vervallen na toelating tot de WSNP welke niet onder de vordering van de WSNP valt tijdig te voldoen.
  6. Na verloop van de WSNP zal naar evenredigheid een deel van het gespaarde aan de vereniging uitgekeerd worden;
  7. Na verloop van de WSNP dient debiteur met een schone lei te kunnen beginnen. De resterende vordering welke binnen de WSNP viel dient afgeboekt te worden;
  8. Na verloop van de WSNP is in de meeste gevallen de aflossingscapaciteit minimaal. De VVE zal in dat geval helaas niets of weinig van de vordering terugzien;
  9. Indien debiteur de periodieke bijdragen na uitspraak WSNP niet tijdig voldoet is kunnen deze bijdragen wel geïncasseerd worden;
  10. Indien de debiteur de verplichtingen voortvloeiende uit de WSNP niet nakomt of nieuwe schulden laat ontstaan, dan kan dit leiden tot beëindiging van de WSNP (zonder schone lei). In dat geval kan de vordering weer worden geïncasseerd. Of er volgt een faillissement.

Concreet als informatie voor leden in geval van WSNP:
Indien een debiteur wordt toegelaten tot de WSNP, is wettelijk geregeld dat de VVE moet berusten in feit dat de tot dan opgebouwde schuld niet door de VVE kan worden geïnd. De debiteur moet voor een nader door de bewindvoerder te bepalen gedeelte sparen/afdragen en dit wordt naar evenredigheid van alle schuldeisers aan het einde van de WSNP aan de VVE uitgekeerd.

De na toelating WSNP op te bouwen schuld mag/ kan wel worden geïnd. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn verhaal te halen. De VVE rest dan zo mogelijk contact op te nemen met de bewindvoerder en dit aan te kaarten. Aangezien de debiteur zijn kans op een schone lei ziet verminderen, kan de bewindvoerder hier een bepalende rol in spelen. Na WSNP hoogstwaarschijnlijk een geringe uitkering op de schuldvordering. . De VVE zal hoogstwaarschijnlijk een groot gedeelte van de vordering tot uitspraak WSNP af dienen te boeken bij debiteur.

Over de auteurs:
Dit artikel is tot stand gekomen in samenspraak met Ilja M.Peka-de Meersseman, bewindvoerster werkzaam bij RST advocaten