Een extra impuls voor het verduurzamen van appartementencomplexen is gewenst en kan goed bijdragen aan het behalen van de energiebesparingsdoelstellingen voor de koopsector in het Energieakkoord. Dit staat in het rapport ‘Wegnemen van belemmeringen bij het verduurzamen van VvE’s’ dat vandaag is aangeboden aan minister Blok voor Wonen & Rijksdienst door Kees Oomen, directeur van VvE Belang en tevens voorzitter van de werkgroep die het rapport heeft opgesteld. In het rapport worden concrete maatregelen geopperd om de verduurzaming van appartementencomplexen goed van de grond te krijgen.

In het Energieakkoord is de doelstelling voor energiebesparing voor de koopsector in Nederland voor 2020 bepaald op 3 PJ. In aanvulling daarop hebben de partijen uitgesproken dat bij een optimale uitvoering nog een additionele 5 tot 10 PJ mogelijk moet zijn in de koopsector. Uit het aangeboden rapport blijkt, dat VvE’s structureel een energiebesparing van 11 PJ kunnen leveren, net zoveel energie als jaarlijks elektriciteitsgebruik van bijna 1 miljoen huishoudens. Dit besparingspotentieel is zeer substantieel binnen de koopsector. Deze besparing moet gerealiseerd worden door de energieprestaties van de 1,1 miljoen appartementen in Nederland te verbeteren door bijvoorbeeld HR-beglazing, muurisolatie en het installeren van zonnepanelen.

Volgens Kees Oomen maakt het rapport duidelijk dat appartementseigenaren vooral behoefte hebben aan ondersteuning, informatie en begeleiding. “VvE’s zijn echt een geval apart en hebben een eigen aanpak nodig. Dat is ook de oproep van de opstellers van dit rapport: investeer in voorlichting en objectieve informatie over maatregelen die zij kunnen nemen om energie te besparen en begeleid hen om deze besparingen door te voeren. Dit is relatief goedkoop en bovenal effectief.”

Onduidelijke of complexe regelgeving en besluiteloze VvE’s
Uit het rapport blijkt dat het gezamenlijk investeren een bottleneck is om de energiebesparing bij appartementen goed van de grond te krijgen. Sommigen leden van een VvE vinden het te veel werk, anderen vinden het niet nodig omdat zij slechts een paar jaar in hun appartement (willen) wonen, en weer anderen weten simpelweg niet dat het mogelijk is. Ook zijn er verschillende regels die de verduurzaming belemmeren. Zo blijkt uit het onderzoek dat de postcoderoos die gebruikt wordt bij het lokaal opwekken van duurzame energie complex is. Daarnaast zit de besluitvorming binnen de VvE de ambities dwars: een besluit over verduurzaming moet genomen worden met een gekwalificeerde meerderheid en kan door een minderheid bij de rechter worden aangevochten. In dit complexe proces is objectieve informatie en begeleiding onontbeerlijk. Alleen een zorgvuldig voorbereid en objectief traject, dat goed begeleid wordt door betrokken (onafhankelijke) deskundigen, neemt de belemmeringen weg en trekt eigenaren over de streep.

Oplossingen

In het rapport wordt een groot aantal suggesties voor verbetering gegeven. Oomen: “Een aantal belangrijke verbeteringen wordt hopelijk binnen afzienbare tijd gerealiseerd doordat de minister met verbeteringen in de wet komt, onder andere het verduidelijken dat VvE’s leningen voor verduurzaming en onderhoud mogen aangaan. Daarnaast kunnen VvE’s sinds de zomer ook tegen aantrekkelijke tarieven leningen verkrijgen bij het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF). Maar daarmee zijn we er nog niet. VvE’s moeten makkelijker kunnen beslissen over verduurzaming, maar misschien nog wel belangrijker: VvE’s moeten uitgebreider worden voorgelicht en actieve begeleiding krijgen in het proces naar verduurzaming, waarbij zo nodig gebruik kan worden gemaakt van de laagrentende leningen van het NEF .”

Volledig rapport: Wegnemen van belemmeringen bij het verduurzamen van VvE’s d.d. 11 november 2015

Bron: VvE Belang

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.