Rechtbank Limburg, 5 november 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:9607 – Opnieuw is een besluit om de woningcorporatie/groot eigenaar met een meerderheidsbelang tot beheerder te benoemen, vernietigd. Het gaat om stichting Woonpunt die 284 van de 336 stemmen in VvE Corioveste III heeft.

In de vergadering stemde Woonpunt voor het besluit om de bestaande beheerovereenkomst op te zeggen en een beheerovereenkomst met Woonpunt aan te gaan. De overige 24 aanwezige stemgerechtigden stemden tegen dit besluit. Een van de individuele eigenaren heeft vernietiging van dit besluit verzocht. De grond was echter niet strijd met redelijkheid en billijkheid ex art. 2:8 BW (zoals we vaak zien), maar wegens art. 2:12 BW. In dat artikel staat kort gezegd dat het stemrecht over besluiten waarbij aan bepaalde personen anders dan in hun hoedanigheid van lid van de VvE rechten toekent in de statuten kan worden ontzegd.

In de betreffende akte van splitsing was zo’n bepaling echter niet opgenomen. De rechtbank oordeelt echter dat het ontbreken van deze bepaling er niet aan in de weg staat om het besluit toch te vernietigen.

Het is opmerkelijk dat het besluit vernietigd wordt op grond van een bepaling die niet voor de betreffende VvE geldt. De kantonrechter stelt dat het bepaalde in artikel 47 lid 4 van Modelreglement 2006 (dat van later datum is dan het betreffende reglement van splitsing) in combinatie met art. 2:12 BW dat de mogelijkheid opent om een regeling inzake tegenstrijdig belang op te nemen, als ‘normstellend’ mag worden beschouwd. Het is bekend dat bij sommigen de wens leeft dat de nieuwste modelreglementen ook van toepassing zijn op oudere splitsingen, maar vooralsnog is dat niet het geval. Leidend is datgene wat in de betreffende akte van splitsing staat en in het daarin opgenomen reglement. Dat zijn de spelregels voor de eigenaars in de VvE.

De feiten rechtvaardigen een vernietiging van het besluit overigens wel, zo blijkt uit de uitspraak. Woonpunt zal het beheer niet goedkoper gaan doen dan de huidige beheerder. De huidige beheerder doet – onbetwist – zijn werk goed. Woonpunt wenst het beheer slechts zelf uit te gaan voeren omdat dat haar beleid is en vanwege financieel/economische motieven, en geeft toe dat de onpartijdigheid dan wellicht iets minder zal worden. Bovendien hebben de individuele eigenaren slechte ervaringen in het verleden toen Woonpunt het beheer enige tijd uitvoerde.

Ik ben het dan ook eens met de kantonrechter waar hij stelt dat “Woonpunt had moeten begrijpen dat zij, als groot-eigenaar met een absolute meerderheid van stemmen, in strijd handelt met de redelijkheid en billijkheid die zij als lid van de VvE jegens de andere leden (particuliere eigenaren) in acht dient te nemen op grond van het bepaalde in artikel 2:8 BW, haar stemrecht tegen de zin van die andere leden toch gebruikt.” Naar ik aanneem heeft de kantonrechter ambtshalve de toetsingsgrond aangepast naar art. 2:8 BW.

Volledige uitspraak: Rechtbank Limburg, 5 november 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:9607 

Mechteld van der Vleuten is adviseur en interimmanager voor woningcorporaties en onderzoeker bij de Open Universiteit. Zij promoveerde 1 september 2017 aan de Open Universiteit op een proefschrift over de knelpunten tussen het appartementsrecht en het huurrecht in gemengde complexen. Mechteld is sinds 1995 actief in de volkshuisvesting, heeft zich gespecialiseerd in wonen, huurzaken en appartementsrecht. Zij adviseert zowel woningcorporaties, eigenaren als VvE’s.