In zijn brief aan de Tweede Kamer van 21 februari 2017 stelt minister Plasterk zich achter het Amendement Ronnes. Plasterk schrijft dat het amendement beoogt dat storting van geld op een bankrekening van de VvE de nieuwe norm wordt voor VvE’s die uitsluitend of gedeeltelijk uit woningen bestaan. Dit sluit aan bij het meest recente modelreglement en ook bij de bestaande praktijk van de meeste VvE’s. Tegelijkertijd geeft het amendement aan dat kleinere VvE’s en verhuurders niet onnodig moeten worden belast met deze verplichting. Om die reden biedt het amendement de mogelijkheid om in twee gevallen van de hoofdregel om te storten te kunnen afwijken: indien (a) bij reglement of bij besluit van de vergadering van eigenaars met een meerderheid van vier/vijfde hiertoe wordt besloten, of (b) als een bankgarantie wordt afgegeven.

De minister constateert dat het amendement een goed evenwicht biedt tussen de belangen van de verschillende partijen die binnen de VvE actief kunnen zijn. De exacte tekst van het amendement luidt als volgt:

In artikel I, onderdeel D, wordt in onderdeel 1 na het tweede lid een lid ingevoegd (het toekomstig artikel 5:126 lid 2a, luidende:

2a. In een reservefonds ten aanzien van een gebouw als bedoeld in het vorige lid, aanhef, worden de bijdragen gedeponeerd op een afzonderlijke betaalrekening of spaarrekening als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, ten name van de vereniging van eigenaars. Van de vorige volzin kan slechts worden afgeweken bij reglement, bij besluit van de vergadering van eigenaars, genomen met een meerderheid van ten minste viervijfde van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt, of door middel van het ten behoeve van de bijdragen verstrekken van een bankgarantie ten name van de vereniging van eigenaars.

Met dit amendement wordt op een praktisch uitvoerbare wijze tegemoet gekomen aan eerdere kritiek op het wetsvoorstel, dat met de mogelijkheid van het stellen van een garantie de reservefonds bijdrageplicht eenvoudig zou kunnen worden omzeild.

Op 21 februari 2017 zijn het voorstel tot Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars) (34 479) én het Amendement Ronnes door de Tweede Kamer aangenomen.

Kamerbrief en amendement:

Kamerbrief 21 februari 2017
Amendement Ronnes

Zie ook de bijdragen:

Wet verbetering functioneren VvE’s: parlementaire behandeling
Wet Verbetering functioneren VvE’s: volstaat een toezegging in plaats van storten reservefondsbijdragen?

VvERecht.nl bestaat door en voor professionals in het VvE-recht, zoals advocaten, notarissen, rechters, rechtsbijstandverleners, maar ook professionele beheerders. VvERecht.nl is onafhankelijk en wordt beheerd door Stichting VvERecht.nl. De site wordt niet door één dienstverlener verzorgd, maar wordt gevuld door een redactie van ervaren VvE-juristen uit verschillende disciplines.