LJN: AU6623, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 17 oktober 2005

Ingevolge art. 37 lid 1 van het Reglement van splitsing, is de bevoegdheid van de vergadering van de VvE beperkt tot beslissingen aangaande het beheer van – kort gezegd – verenigingsaangelegenheden. De hier bedoelde automatische incasso raakt evenwel niet alleen het beheer door de vereniging van gelden – daaronder mede begrepen de wijze van incasso door de beheerder – maar tevens het beheer van gelden van de leden van de VvE zelf en wel in die zin dat zij niet langer vrij zijn om zelf te bepalen op welke wijze zij aan haar betalingsverplichtingen jegens de VvE zullen voldoen. Het feit dat een collectieve, automatische incasso leidt tot kostenefficiënter beheer van de VvE maakt dat niet anders. Ten aanzien van dit aspect is de VvE derhalve onbevoegd de leden te binden. Ook de wet geeft de VvE die bevoegdheid niet. In zoverre is het besluit van de VvE dan ook  in strijd met de wet en wordt het nietig verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.