LJN: BD1112, Sector kanton Rechtbank Zwolle 24 april 2008

In een VvE  werden de gemeenschappelijke kosten jarenlang afwijking van de akte van splitsing omgeslagen over de appartementsrechten. In 2007 besloot de ALV dat de kosten voortaan conform de akte werden omgeslagen. Dat betekende een wezenlijke stijging van servicekosten voor de eigenaar van een aantal garageboxen, terwijl hij bovendien onmogelijk profijt kon hebben van bepaalde kostensoorten. Op die gronden verzocht de eigenaar van de garageboxen om vernietiging van het besluit tot vaststelling van de servicekosten. Terecht wees de kantonrechter de verzoeken af. Dat jarenlang ten onrechte de kosten niet juist omgeslagen zijn, maakt het besluit om dat voortaan wél te doen niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ex artikel 5:130 jo 2:15 jo 2:8 BW. Voor zover het verzoek zich richtte tegen de onredelijkheid van de kostenomslag zelf omdat ieder profijt bij verzoeker ontbrak, werd het niet ontvankelijk verklaard. Dat verzoek zou een wijziging van de akte van splitsing zelf betreffen. Daartoe is niet de kantonrechter, maar de gewone rechter bevoegd.

Overigens zou het verzoek tot vaststelling van een van de akte afwijkende kostenomslag ook op inhoudelijke gronden  afgewezen zijn naar mijn inschatting. De afwezigheid van profijt is op zichzelf niet voldoende reden om delen van de akte van splitsing buiten toepassing te doen verklaren in een rechterlijke uitspraak. Zie daarover ook LJN: BP8878, Gerechtshof Amsterdam 15 maart 2011, ook met commentaar op vverecht.nl.

Klik hier voor de volledige uitspraak.