LJN BO9211, Raad van State 29 december 2010

Op grond van de Huisvestingswet kan een gemeente een Huisvestingsverordening vaststellen, op grond waarvan het verboden is om zonder voorafgaande vergunning recht op een gebouw te splitsen in appartementsrechten. Vervolgens kan de inschrijving van de akte van splitsing in de openbare registers niet eerder plaatsvinden, dan nadat de splitsingsvergunning onherroepelijk is geworden (zie artikel 39 Hw), dus nadat de bezwaartermijn is verstreken. Voor eigenaren kan het indienen van een bezwaarschrift tegen een splitsingsvergunning de eigenlijke splitsing vertragen, omdat de splitsingsvergunning daardoor niet onherroepelijk wordt. Dat kan weer fiscaal nadelige gevolgen hebben, als de verkrijger van het pand gebruik wil maken van de verminderingsregel. Die regel houdt in, dat wanneer een onroerende zaak binnen zes maanden na een aankoop weer wordt verkocht aan een volgende persoon, bij de tweede overdracht overdrachtsbelasting verschuldigd is, verminderd met de waarde waarover ter zake van die eerdere verkrijging overdrachtsbelasting verschuldigd was. Bovendien kunnen de appartementen niet aan kopers geleverd worden, want zo lang de akte van splitsing niet is ingeschreven, is de splitsing niet voltooid, zie artikel 5:109 lid 1 BW. Dat kan bovendien ook schade in de vorm van rentederving en overige vaste lasten oplevert voor de eigenaar die een pand wil splitsen en verkopen. Het indienen van bezwaar tegen een splitsingsvergunning frustreert daardoor herontwikkelingstrajecten van bestaande gebouwen.

Het is om die reden van belang om te weten, dat de huurder van het te splitsen pand geen belanghebbende is. Zijn bezwaar moet volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in de onderstaande uitspraak niet-ontvankelijk verklaard worden, omdat diens woonrechten en woonsituatie niet door de splitsing wijzigen, ook niet indien de huurder later het pand wil kopen. Naar aangenomen wordt geldt in algemene zin hetzelfde voor buren die bezwaar maken tegen de splitsingsvergunning.

Klik hier voor de volledige uitspraak