LJN: BZ5587, Rechtbank Haarlem 16 januari 2013 – De VvE wenst de akte van splitsing te wijzigen en neemt daartoe een vergaderbesluit. Daarna blijkt, dat de op grond van artikel 5:139 lid 2 BW vereiste meerderheid van 80% van alle stemmen voor de aktewijziging niet gehaald is. Om die reden wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven, waarin gemeld wordt dat de voorstemmers in de eerste vergadering kunnen volstaan met het tekenen van een volmacht. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging wordt niet vooraf ter inzage gelegd. De rechtbank vernietigt het besluit op grond van artikel 5:140a BW op vordering van één appartementseigenaar.

De rechtbank is van oordeel dat wetgever in artikel 5:139 BW bijzondere waarborgen heeft opgenomen om tot wijziging van een splitsingsakte te kunnen komen. Door regels te geven voor de termijn van oproeping, de inhoud van de oproeping en de ter inzage legging van de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, wordt gewaarborgd dat de appartementseigenaars zich voldoende kunnen voorbereiden op de vergadering en aldus dat zij een weloverwogen besluit kunnen nemen. Deze waarborgen zouden betekenisloos worden als de toestemming die is gegeven buiten een vergadering om en bovendien zonder deugdelijke informatie vooraf, zonder meer gelijk zou worden gesteld met de in artikel 5:139 BW bedoelde toestemming.

Het beroep van de VvE op misbruik van recht van de appartementseigenaar die vernietiging van het besluit vorderde wordt verworpen door de rechtbank. De VvE stelde namelijk, dat de betreffende eigenaar reeds mondeling had ingestemd met de als gevolg van de aktewijziging hogere servicekostenbijdrage en daarmee de facto ook had ingestemd met de wijziging van de akte. Met het vasthouden aan de procedurevoorschriften bij het wijzigen van de akte heeft de rechtbank mijns inziens terecht het beroep van de VvE op misbruik van recht verworpen. Uit deze uitspraak blijkt van het belang de juiste procedure te volgen bij het wijzigen van de akte van splitsing.

Voor meer informatie over de te volgen procedure bij het wijzigen van de akte van splitsing wordt verwezen naar het artikel ‘Splitsingsakte wijzigen, stappenplan met toelichting’, ook gepubliceerd op VvERecht.nl.

Klik hier voor de volledige uitspraak