Met de nieuwjaarsrecepties achter de rug en de barbecues in ’t vooruitzicht vragen steeds meer appartementseigenaren zich af of dergelijke evenementen uit de kas van de VvE betaald kunnen worden. Mogen dergelijke uitgaven op de exploitatierekening en begroting van de VvE staan? Kantonrechters hebben zich daar al eens over gebogen en hun mening gegeven. Van twee uitspraken, die min of meer tegenover elkaar staan, wil ik u hier graag kennis laten nemen.

Uitspraak 1:
De eerste uitspraak betreft een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Hilversum met kenmerk EA10-161, 23-11-2010 (niet gepubliceerd). Op een VvE jaarvergadering ging de meerderheid van de eigenaren akkoord met de resultatenrekening over 2009 en de begroting voor 2010. In de resultatenrekening was een bedrag opgenomen van ruim € 1000,- voor een barbecue. Ook in de begroting voor 2010 was voor een dergelijk evenement een bedrag voorzien: te weten € 1200,-. Een eigenaar verzoekt de kantonrechter de besluiten van de ledenvergadering betreffende goedkeuring van de financiële stukken nietig te verklaren dan wel te vernietigen. Hij stelt, dat de VvE ten doel heeft het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars en dat de onderhoudsbijdrage hier niet voor is bedoeld. En hij is van mening dat het houden van een barbecue dan wel een andere activiteit van de bewoners niet binnen het doel valt. Het bestuur daarentegen ziet de barbecue als een activiteit, die de prettige woonsfeer en betrokkenheid bij de flat stimuleert zodat er zorgvuldiger omgegaan wordt met de gemeenschappelijke ruimten en er bereidheid is hand- en spandiensten te verrichten. De leden hebben bovendien op de vergadering ingestemd met de activiteit om de bewonersgroep dichter bij elkaar te brengen.

Besluit nietig
De kantonrechter acht zich op grond van artikel 93 sub d jo 94 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegd van het verzoek kennis te nemen en ook te oordelen over de nietigheid. Hij vindt het prijzenswaardig, dat het bestuur zich inzet voor het aanhalen van de onderlinge banden. Het behartigen van deze immateriële belangen valt zijns inziens echter niet onder de in het splitsingsreglement geformuleerde doelstelling. De kosten daarvan kunnen dan ook niet ten laste van de exploitatierekening worden opgevoerd. De besluiten tot goedkeuring van de jaarrekening zijn derhalve nietig.

Uitspraak 2:
Ongeveer een jaar later doet een andere kantonrechter ook een uitspraak (LJN: BU4823, sector kanton Rechtbank Haarlem) over dergelijke evenementen in dit geval betrof het o.a. een nieuwjaarsreceptie. De kosten bedroegen € 200,-. Daarnaast waren er nog andere kosten met een vraagteken, maar deze zijn ons inziens van een andere orde en laten we nu even buiten beschouwing. Ook in deze VvE keurde de vergadering de jaarstukken goed. Een eigenaar ging naar de rechter met het verzoek de vaststelling van de gepresenteerde jaarrekening nietig te verklaren dan wel te vernietigen.

Besluit niet vernietigd
Naar het oordeel van deze kantonrechter is hij op grond van artikel 2:14 BW niet bevoegd te oordelen over de nietigheid van het besluit. Dit zou de civiele rechter moeten doen. De kantonrechter heeft op grond van de wettekst enige interpretatievrijheid zodat hij hierin kan beslissen. Hij is van mening, dat hij wel bevoegd is het besluit al of niet te vernietigen. Hij overweegt hierover als volgt. Het bedrag van de litigieuze posten waaronder de nieuwjaarsreceptie vormen zo’n klein onderdeel van jaarrekening, dat zij onvoldoende grond opleveren om tot vernietiging van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening over te gaan. Hij acht voorts de uitgaven niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid en wijst het verzoek tot vernietiging af.

Conclusie
Over de nietigheid oftewel ongeldigheid van het besluit heeft de laatste kantonrechter helaas geen uitspraak gedaan. Eigenlijk heeft hij over het al dan niet plaatsen van deze kosten op de VvE rekening helemaal geen uitspraak gedaan. Hij heeft alleen aangegeven dat in de onderhavige VvE het bedrag van de receptie ten opzichte van de totale exploitatiekosten zo klein is, dat hij het niet de moeite vindt om die reden de financiële stukken af te keuren.

Een echte mening over het al of niet kunnen bekostigen van door de VvE georganiseerde evenementen zien we duidelijk gemotiveerd in de eerste uitspraak. Dat is onzes inziens dan ook waar de VvE zich naar moet richten. Als u een festiviteit wilt organiseren adviseren wij de kosten om te slaan over de deelnemers.

mr. Nicolette Smeenk was van 2003 tot 2014 hoofd juridische zaken bij VvE Belang, belangenorganisatie voor verenigingen van eigenaars en appartementseigenaren.