Gerechtshof Amsterdam | 22-04-2014 | ECLI:NL:GHAMS:2014:1485 – In dit arrest geeft het gerechtshof een oordeel over de reikwijdte en toepassing van artikel 41 lid 6 Modelreglement 1983. In de modelreglementen van 1973 en 1992 zijn vergelijkbare bepalingen opgenomen. Artikel 41 lid 6 MR 1983 bepaalt dat het bestuur verplicht is aan iedere eigenaar alle inlichtingen te verstrekken betreffende de administratie van het gebouw en het beheer van de fondsen, welke die eigenaar mocht verlangen, en hem op zijn verzoek inzage te verstrekken van alle op die administratie en dat beheer betrekking hebbende boeken, registers en bescheiden (..) Met een beroep op dit artikel en het bepaalde in artikel 843a Rv vordert een eigenaar naast inzage tevens afscchriften van delen van de administratie van de VvE.  Het gerechtshof Amsterdam wijst die vordering af met de volgende motivering.

‘Het hof is van oordeel dat [appellante] zich terecht niet heeft gekeerd tegen de door de rechtbank bij de uitleg van artikel 41 lid 6 Modelreglement 1983 gehanteerde maatstaf, inhoudende dat dit artikellid in de context van de totale splitsingsakte grammaticaal dient te worden uitgelegd. Met de rechtbank is het hof voorts van oordeel dat deze bepaling, naar de letter en de context genomen, niet noopt tot het ter beschikking stellen aan eigenaren van een afschrift van stukken. De door [appellante] aangehaalde omschrijving van het woord verstrekken in Van Dale (‘uitreiken aan = overhandigen/verschaffen, bezorgen = zorgen dat iemand iets krijgt’) kan gelet op de inhoud van voornoemde bepaling, waarbij het woord ‘verstrekken’ wordt gebezigd in relatie tot de woorden ‘van inlichtingen’ en ‘van inzage’ niet tot een ander oordeel leiden. Het woord verstrekken wordt aldus immers onmiskenbaar gebruikt in de betekenis van het geven van inlichtingen over en het verlenen van inzage in de administratie door het bestuur, niet op het ter beschikking stellen van afschriften van stukken uit die administratie. Anders dan [appellante] stelt (MvG, randnummer 18) komt het woord ‘afschrift’ niet voor in artikel 41 lid 6 Modelreglement 1983. De splitsingsakte en het Modelreglement 1983 bieden ook overigens geen aanknopingspunten voor de door haar voorgestane uitleg. Niet valt immers in te zien waarom de controle op het bestuur van de VVE door de appartementseigenaars niet afdoende zou kunnen worden uitgeoefend door middel van de door artikel 41 lid 6 Modelreglement 1983 geboden mogelijkheid tot het verkrijgen van informatie, zonder afgifte van kopieën van stukken uit de administratie. Het hof verwijst voorts naar hetgeen in het kader van grief III wordt overwogen over het beroep van [appellante] op artikel 33 lid 4 Modelreglement 1983. De omstandigheden dat (i) het bestuur van de VVE in het verleden bereid is geweest een afschrift van de ledenlijst aan [appellante] te verschaffen en daarover – abusievelijk – aan de andere appartementseigenaars heeft geschreven dat dit is gebeurd ‘conform artikel 41 lid 6 van het splitsingsreglement’ en (ii) een bestuurslid ook onlangs de (adres)gegevens van een buiten Toren B wonende appartementseigenaar aan [appellante] heeft gegeven, vormen geen ‘precedenten’ die aanleiding geven tot een andere uitleg of feitelijke toepassing van dit artikel.’

Wat verderop in het arrest gaat het hof in de op de grief tegen de weigering van de VvE om de adressen van de leden van de VvE te verstrekken. Daarover oordeelt het hof als volgt.

‘Daargelaten de beantwoording van de – door de VVE opgeworpen – vraag of afgifte van de ledenlijst met alle namen en adressen van de appartementseigenaars in strijd is met de Wet bescherming persoonsgegevens, is het hof van oordeel dat de stellingen van [appellante] de vordering tot afgifte van een geactualiseerde ledenlijst niet kunnen dragen. Daarbij constateert het hof dat de rechtbank onbestreden heeft overwogen (tussenvonnis, r.o. 4.11) dat [appellante] in haar aanvullende verweerschrift/brief van 26 september 2011 zelf heeft gesteld dat de verlangde gegevens tevens kenbaar zijn van de brievenbussen in het appartementencomplex. [appellante] kan zo nodig door middel van een vergelijking van de namen bij de brievenbussen/op het bellenbord met de actuele ledenlijst, die zij op grond van artikel 41 lid 6 Modelreglement 1983 (zoals hiervoor uitgelegd), kan inzien een volledig overzicht krijgen van de namen en adressen van de appartementseigenaren. De weigering van het bestuur van de VVE om een afschrift van een geactualiseerde ledenlijst aan [appellante] beschikbaar te stellen is daarom naar het oordeel van het hof niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, noch in strijd met een goede rechtsbedeling of het gelijkheidsbeginsel. Tegen deze achtergrond biedt de context van artikel 41 lid 6 van het Modelreglement 1983, zoals hiervoor al is overwogen, geen aanknopingspunten voor een andere uitleg van dat artikel, ook niet indien het bepaalde in artikel 33 lid 4 van dat Modelreglement daarbij in aanmerking wordt genomen. Evenmin heeft [appellante] een rechtmatig belang in de zin van artikel 843a Rv bij afgifte van een afschrift van een geactualiseerde ledenlijst.’

Bij deze motivering kunnen vraagtekens worden geplaatst. Het hof laat zich niet uit over de vraag of appellant belang kan hebben bij het verkrijgen van de adresgegevens van de eigenaars van de appartementen, maar beperkt zich tot het praktische oordeel, dat appellant zelf een adreslijst kan samenstellen door de  namen met de adressen op de brievenbussen te vergelijken. Het is maar zeer de vraag of die gegevens volledig en juist zijn. Immers de op de naamplaatjes vermelde namen kunnen van huurders of andere gebruikers zijn, die niet de eigenaar zijn. Daarnaast kunnen eigenaars kunnen hun naam verwijderen of bijvoorbeeld de naam van hun partner of een bedrijfsnaam vermelden, terwijl de eigendom in handen van een derde is. De uitkomst van dit oordeel was mogelijk anders geweest, indien appellant niet zelf zou hebben gesteld dat de gegevens tevens kenbaar zijn van de brievenbussen in het appartementencomplex. Nu kan het hof de grief op die stelling afdoen.

Bij de beoordeling van de redelijkheid en billijkheid van de weigering ontbreekt dan ook een belangenafweging tussen de belangen van de VvE en die van appellant. De VvE kan bij haar weigering een belang stellen, te weten dat zij als vertegenwoordiger van de gezamenlijke appartementseigenaars waakt over hun privacy. Daarnaast kan de VvE stellen, dat het reglement van de VvE voldoende controlemogelijkheden en waarborgen biedt voor het aan de orde stellen van aangelegenheden bij het bestuur of tijdens de ALV. Ik denk daarbij aan het recht om onderwerpen te doen agenderen voor de ALV, het verzoek om ingekomen stukken te doen verspreiden door het bestuur, het spreekrecht tijdens de vergadering en het recht om, doorgaans met 10% van alle stemmen, aan het bestuur te verzoeken om een ALV te houden. Zo bezien hoeft de VvE geen medewerking te verlenen aan initiatieven die kennelijk erop gericht zijn om de overige eigenaars buiten de VvE om rechtstreeks te benaderen in kwesties die het beheer en onderhoud van het gebouw betreffen, waarvoor de VvE in het leven geroepen is.

Volledig arrest: Gerechtshof Amsterdam | 22-04-2014 | ECLI:NL:GHAMS:2014:1485