De coronacrisis en de als gevolg daarvan afgekondigde maatregelen maken het op dit moment voor de meeste VvE’s praktisch onmogelijk om fysiek te vergaderen. Dit is bijzonder lastig midden in het vergaderseizoen van VvE’s en kan onmogelijke jaarplanningen voor VvE beheerders opleveren.

Artikel 2:40 lid 2 BW in samenhang met artikel 5:125 lid 3 BW kan in theorie uitkomst bieden. Hierin is bepaald dat de leden van de VvE ook buiten de vergadering besluiten kunnen nemen. Ook de modelreglementen bieden deze mogelijkheid. [1] De wet en de modelreglementen stellen aan een geldig besluit buiten de vergadering van eigenaars de volgende drie voorwaarden: (1) unanimiteit, (2) schriftelijkheid en (3) voorkennis van het bestuur. In de praktijk blijkt deze wijze van besluitvorming veelal geen oplossing. Als één lid immers tegenstem of niet van zich laat horen, dan is er geen besluit.

Als gevolg hiervan kunnen op dit moment onder andere jaarrekeningen en begrotingen van de meeste VvE’s niet worden vastgesteld, nieuwe bestuurders worden niet worden benoemd en kunnen er geen besluiten worden genomen over uit te voeren onderhoud. Hoewel uit de jurisprudentie (ECLI:NL:RBOBR:2017:4507) blijkt dat digitaal stemmen ook in VvE’s mogelijk is als het splitsingsreglement daartoe niet expliciet de mogelijkheid geeft, worden hieraan wel een aantal eisen gesteld om de belangen van de eigenaren en ander belanghebbenden voldoende waarborgen. Voor die waarborgen is aansluiting gezocht bij artikel 2:38 leden 6,7 en 8 BW die voor de gewone Boek 2 vereniging van toepassing, te weten:

  • de stemgerechtigde dient via het elektronisch communicatiemiddel te worden geïdentificeerd;
  • de stemgerechtigde kan rechtstreeks van de verhandelingen ter vergadering kennisnemen; en
  • de stemgerechtigde kan zijn of haar stemrecht uitoefenen.

Daarnaast kan in het splitsingsreglement eisen voor het te gebruiken systeem worden opgenomen en bepaald worden dat de stemgerechtigden via het elektronisch communicatiemiddel kunnen deelnemen aan de vergadering. Regels uit het splitsingsreglement voor onder andere het quorum en de vereiste meerderheid voor bepaalde besluiten blijven onverminderd gelden.

Noodwet voor VvE’s

Het is de verwachting dat de noodwet aansluiting lijkt te zoeken bij de eisen aan elektronisch stemmen en vergaderen uit de jurisprudentie. Vooralsnog lijkt de noodwet nog geen nieuwe inzichten in elektronisch vergaderen en stemmen te gaan geven, maar geeft het in tegenstelling tot bovenvermelde lagere rechtspraak wel meer rechtszekerheid, hetgeen in deze tijd zeer gewenst is.

De noodwet is inmiddels goedgekeurd door de Ministerraad en de Raad van State, maar nog niet openbaar. Er zijn verschillende geluiden dat de noodwet snel ter behandeling aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer zal worden aangeboden.

We houden u op VvERecht.nl op de hoogte over de ontwikkelingen van dit wetgevingsinitiatief.


Voetnoten

[1] Art. 36 lid 3 MR1973, art. 37 lid 4 MR1983, art. 37 lid 4 MR1992 en art. 50 lid 3 MR2006, art. 54 lid 3 MR 2017.