Gerechtshof Amsterdam | 16 april 2013 | ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ7383

De VvE heeft een executoriale titel op grond waarvan zij het appartementsrecht van een lid openbaar kan doen veilen. De bank wil dat niet omdat sprake zou zijn van misbruik van executiebevoegdheid. Omdat de bank als eerste de opbrensgt van de veiling toekomt en het appartement onder water staat, blijft er niets over voor de VvE. De vordering van de VvE kan dus worden niet geïnd ten laste van het vermogen van de eigenaar. In eerste aanleg vordert de bank in kort geding met succes een verbod op de reeds geplande veiling van het appartement. In hoger beroep oordeelt het gerechtshof anders.  Het rechterlijk verbod tot het veilen van het appartement wordt vernietigd.

Toetsingskader

Allereerst stelt het hof, dat misbruik van het recht tot executie van een vonnis onder meer aanwezig is indien de VvE haar bevoegdheid uitoefent met geen ander doel dan om de bank te schaden, of met een ander doel dan waarvoor zij verleend is, dan wel dat de VvE, in aanmerking nemend de onevenredigheid bij het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, in redelijkheid niet tot uitoefening van zijn bevoegdheid had kunnen komen. Daarbij is volgens het hof nog van belang dat het op de weg ligt van degene die in kort geding staking van de executie vordert om, met alle aan een kort geding verbonden beperkingen, aannemelijk te maken dat inderdaad kan worden gesproken van misbruik van bevoegdheid.

Afweging ten gunste VvE

Dat het appartement onder water staat en er dus uit de verkoopopbrengst niets voor de VvE overblijft, leidt niet zonder meer tot misbruik van executiebevoegdheid. Het hof is van oordeel, dat desondanks niet kan worden gezegd dat de VvE geen enkel belang heeft bij executie, omdat minst genomen de veilingkoper op grond van artikel 5:122 lid 3 BW de bijdragen aan de VvE verschuldigd wordt over het lopende en voorafgaande boekjaar. langs die weg komt er dus wel degelijk (een deel van) de vordering van de VvE binnen bij een executieveiling. Daarnaast acht het hof het van belang, dat naast de voldoening van de eigenaarsbijdrage op de voet van artikel 5:122 Rv de VvE door de executieveiling wordt bevrijd van een lid dat hardnekkig weigert zijn eigenaarsbijdragen te voldoen.

Andere bijdragen over dit onderwerp op VvERecht.nl:

Executieveiling bank appartement verboden, kan VvE initiatief nemen?
Executoriaal beslag appartementsrecht en de hypotheekhouder
Executoriaal beslag op een appartementsrecht door de VvE

 Klik hier voor  Gerechtshof Amsterdam | 16 april 2013 | ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ7383

mr. Richard P.M. de Laat is advocaat te Utrecht bij De Advocaten van Van Riet waar hij als partner verbonden is aan de sectie vastgoed.