Home Auteurs Posts van IBR

IBR

39 POSTS 0 REACTIES
Het Instituut voor Bouwrecht te Den Haag is kennispartner van VvERecht.nl en heeft als doel het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht, alsmede van de studie van juridische en maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen in het algemeen, voor zover die betrekking hebben op of van betekenis kunnen zijn voor de kennis en verdieping van het bouwrecht. Dit doel wordt o.a. nagestreefd door het verrichten van onderzoek en het uitgeven van publicaties.

Aanspraak op een ontsluiting naar openbare fietspad

De individuele leden van de VvE (hierna: verkrijgers) hebben in 2017 (afzonderlijke) koopovereenkomsten en aannemingsovereenkomsten transformatie gesloten met B. voor de bouw van een...

Contractuele wijziging arbitraal beding door SWK verplicht gesteld (wegens invoering AIG)

Naar aanleiding van tussen de individuele appartementseigenaren en onderneemster tot stand gekomen koop-/aannemingsovereenkomsten is een geschil tussen partijen ontstaan. Ter zake van de door...

Verjaring (niet) gestuit

Tussen de afzonderlijke leden van de VvE’s (of hun rechtsvoorgangers) en (de rechtsvoorgangster van) onderneemster zijn koop-/aannemingsovereenkomsten gesloten voor de (af)bouw van een appartement...

Structurele oplossing voor ontsluiting bergingen

De afzonderlijke leden van de VvE hebben ieder met onderneemster een aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van een appartement in een appartementengebouw. De VvE...

Beëindiging van het werk in onvoltooide staat en afrekening

De VvE heeft bij overeenkomst van 5 december 2015 aanneemster opdracht verstrekt tot renovatie/onderhoud van het appartementencomplex C.. De uitvoering van het werk is...

Afwijking van de technische omschrijving bij appartementencomplex

In dit geschil in hoger beroep komt een VvE op tegen de afwijzing van haar vorderingen in eerste aanleg. In eerste aanleg zijn twee...

Afwijking van de technische omschrijving bij bouw appartementencomplex

Onderneemster is onlangs gestart met de bouw van een appartementencomplex. Verkrijger heeft een appartementsrecht in dat gebouw gekocht. Onderneemster heeft op een aantal verschillende...

Vrijwaringsincident

In dit geschil is de vraag aan de orde of de tussen de VvE, ontwikkelaar en aanneemster gesloten vaststellingsovereenkomst over herstel van gebreken in...

‘Non-conforme’ liftinstallatie

Begin 2016 hebben de individuele eigenaren met onderneemster een aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van een appartement(encomplex). De VvE en verkrijgers stellen dat onderneemster...

Ontvankelijkheidsincident: VvE is pas na het instellen van de vordering daartoe...

Voorafgaand aan het indienen van de pro forma memorie van eis, heeft de algemene ledenvergadering van de VvE’s het bestuur van de VvE’s geen...

Herstelvordering uit hoofde van garantie verjaard

Onderneemster heeft meerdere formele weren opgeroepen die er toe zouden moeten leiden dat de VvE niet in haar vorderingen kan worden ontvangen. Naar het...

Ook herstelvordering uit hoofde van de garantie kan verjaren

De bevoegdheid van arbiter tot beslechting van het onderhavige geschil wordt door onderneemster betwist, voor zover de VvE haar vorderingen heeft gebaseerd op de...

Twee mogelijke oorzaken voor daklekkage en garantie

In het bovenste appartement van een appartementencomplex is lekkage ontstaan drie weken nadat zonnecollectoren op het dak zijn geplaatst. De VvE beroept zich op...

Gebruik bedrijfsruimten VvE

Gebruik bedrijfsruimten van de VvE voor detailhandel is niet in strijd met de planregels. De bepaling bevat uitsluitend een voorschrift voor bouwen op de...

Gewijzigde NEN-Norm

De klacht heeft betrekking op vier woningen met in totaal twaalf kozijnen en 24 deuren die niet voldoen aan de NEN-norm 6068 zoals die...

Geen stuitingshandelingen verricht

In dit geschil worden de VvE’s worden niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen, omdat binnen de verjaringstermijn van twee jaar geen stuitingshandelingen zijn verricht. Feiten en...